خانه / اهداف انجمن

اهداف انجمن

  اهداف انجمن:

۱-رسیدگی به وضعیت درمانی،اجتماعی،فرهنگی و روانی کلیه بیماران کلیوی که در کارکرد کلیه خود خللی داشته با اولویت بیماران دیالیزی و پیوندی

۲-کمک به ارائه خدمات آموزشی و پیشگیری