خانه / آمار بیماران تحت پوشش

آمار بیماران تحت پوشش

آمار بیماران تحت پوشش:

۱-بیماران دیالیزی:۱۴۲نفر

۲-بیماران پیوندی:۱۵۵نفر

۳-دیالیز دارویی:۳۰نفر